اهداف اجرای طرح حسابداری ملی آب با حضور کارشناسان دفتر بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو، اساتید دانشگاه شهید چمران، اعضای کمیته تخصصی علوم اداری و اقتصادی سازمان در دفتر پژوهش های کاربردی سازمان تشریح شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر دفتر پژوهش های کاربردی سازمان گفت: این طرح در چهارچوب عملیاتی سازی نقشه راه اولویت های فناورانه بخش آب و آبفای وزارت نیرو، برای اجرا به سازمان آب و برق خوزستان واگذار شده است.

"مهرداد حیدری ارجلو" اهداف سند بخش آب و آبفا در برنامه پنجم توسعه را، یکپارچگی ساختار مدیریت منابع آب و حفاظت و سازماندهی بهره برداری از منابع آب کشور خواند و افزود: تدوین نظام حسابداری ملی منابع و مصارف آب و تدوین نظامنامه طرح جامع کشور، از جمله برنامه های اجرایی مد نظر است.

حیدری، این سامانه را نوعی حساب اقماری از سیستم حساب های ملی (SNA) توصیف کرد که استاندارد بین المللی تهیه آمارهای اقتصادی و استخراج شاخص های اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی را در برداشته و امکان ارتباط مستقیم بین بخش آب و اقتصاد ملی را فراهم می آورد.

وی با بیان این که این سامانه چهارچوب مفهومی برای سازماندهی اطلاعات اقتصادی و هیدرولوژیکی به روشی سازگار و منسجم به منظور تجزیه و تحلیل سیاست های مرتبط با بخش آب و بررسی نقش و اثر آب در اقتصاد ملی را امکان پذیر می سازد، ادامه داد: نتایج حاصل از این سامانه باید منجر به مدیریت پایدار منابع آب در سطح حوضه، استان و کشور شود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان