ایستگاه های تبخیرسنجی خودکار روی سدهای مخزنی توسط دفتر ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی سازمان آب و برق خوزستان نصب و راه اندازی شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب این سازمان از نصب و راه اندازی ایستگاه های تبخیرسنجی خودکار روی سدهای مخزنی خبر داد و دستیابی به میزان تبخیر صورت گرفته را به منظور برنامه ریزی منابع آب مهم خواند.

"هوشنگ حسونی زاده" تصریح کرد:  دست یابی به میزان تبخیر صورت گرفته از دریاچه سدهای مخزنی، با توجه به وسعت حوزه آبی پشت سد یکی از موارد پرکاربرد محسوب می شود که تاثیر مستیم بر محاسبه میزان دبی ورودی به سدها دارند.

معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، با تاکید بر این که طی سال جاری تمامی سدهای مخزنی مجهز به سیستم تبخیرسنج خودکار شده اند افزود: با نصب و راه اندازی ایستگاه های تبخیرسنج خودکار روی سدهای مخزنی، اطلاعات پارامترهایی مانند ارتفاع تشت تبخیر، جهت باد، سرعت باد، دمای هوا، رطوبت سنجی، فشار هوا و میزان بارش به صورت هر 15 دقیقه یک بار قرائت و به صورت خودکار به مرکز مانیتورینگ سازمان آب و برق خوزستان (دیسپاچینگ) ارسال می شوند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان