شورای حفاظت منابع آب شهرستان های دشت آزادگان و هویزه به منظور ایجاد راهکار برون رفت از معضل خشکسالی تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، مدیر امور آب منطقه جنوب غرب خوزستان، با اشاره به کمبود بارش های سال جاری نسبت به میانگین بلند مدت، وضعیت ذخیره مخزن سد کرخه را بحرانی خواند و همکاری تمام ادارات، ارگان ها و مردم فهیم را برای عبور از این بحران ضروری دانست.

"پیمان حیدری راد"، نوبت بندی برداشت آب از رودخانه کرخه و شاخه های پایین دست به ویژه برای برداشت کنندگان کشاورزی، تغییرات سطح رودخانه، آبیاری شبانه، مدیریت آب مزرعه و بالا بردن کارایی آب را از جمله مواردی خواند که به عنوان راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از بحران خشکسالی در جلسه مطرح و بررسی شد.

حیدری راد، با توجه به محدودیت بارش در سال آبی جاری، حجم آب قابل بهره برداری در مخازن سدها و آمار عمق سنجی برف در حوضه های  بالا دست تصریح کرد: در سال 1397 امکان تامین آب مزارع پرورش ماهی، کشت بهاره و تابستانه به ویژه کشت های پرمصرف همچون برنج و ذرت مقدور نیست و این موضوع برای اطلاع رسانی در سطح شهرستان توسط امورآب جنوب غرب، جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزان دشت آزادگان و هویزه در حال انجام است.