مدیر امور آب منطقه غرب خوزستان از شناسایی یک حلقه چاه غیرمجاز و مسلوب المنفعه نمودن آن خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمدحسین دشت بزرگی"، گفت: با نظارت و پیگیری امور آب منطقه غرب شهرستان شوش، یک حلقه چاه غیرمجاز، شناسایی و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

وی با بیان این که در هفته جاری یک حلقه چاه غیرمجاز در منطقه دوار شهرستان شوش تحت نظارت این اداره شناسایی شد تصریح کرد: با پیگیری های بعمل آمده از ادامه فعالیت آن ممانعت و در نهایت با اخذ حکم قضایی و همکاری پرسنل حریم بانی سازمان و نیروی انتظامی شهرستان شوش نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن آن اقدام شد.

مدیر امور آب منطقه غرب خوزستان، با اشاره به اهمیت حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی افزود: در راستای اجرای وظایف و اختیارات قانونی، پرسنل امور آب و اکیپ های گشت و بازرسی مستقر در این اداره، ضمن بازدید های مستمر و روزانه با استفاده کنندگان غیر مجاز از منابع آب برخورد خواهند کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان