مدیر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان از برگزاری ششمین نشست ارزیابی جایزه ملی مدیریت فناوری در آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی نصرالهی" با بیان این که ششمین نشست ارزیابی جایزه ملی مدیریت فناوری با هدف ارتقای هرچه بیشتر در زمینه سیستم مدیریت فناوری و ایجاد بسترهای بیشتر در زمینه های نو آوری در آن شرکت برگزار شد نقاط قوت شرکت را، دارا بودن نیروی جوان با انگیزه و هدفمند و وجود جایگاه نظام مند در بخش تحقیقات عنوان کرد و گفت: قوی بودن درحوزه های بهره برداری و بهره مند بودن از ایده های خلاقانه و عملی کردن این ایده ها علیرغم سابقه کاری کم شرکت، از نکات قابل توجهی بود که توسط ارزیابان لحاظ شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان