با حضور وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت منابع آب ایران، مدیرعامل و معاونان سازمان آب و برق خوزستان در سالن مانیتورینگ ایستگاه های سنجش آب و هواشناسیی سازمان آب و برق، استراتژی های این سازمان تشریح شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، وزیر نیرو با بیان این که سازمان آب و برق خوزستان یکی از مهمترین شرکت های وزارت نیرو است، نشانه توسعه و تحول در وزارت نیرو را تحول و توسعه آب و برق خوزستان معرفی کرد.

در این نشست پس از رهنمودهای "رضا اردکانیان" وزیر نیرو و "محمد حاج رسولیها"مدیرعامل شرکت منابع آب ایران، مدیرعامل و معاونان سازمان آب و برق خوزستان برنامه ها و استراتژی های این سازمان راتشریح کردند.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان