سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد ، با هدف بهره گیری از خرد جمعی و به منظور ارتقای دانش و تدوین راهبردهای تخصصی حوزه مدیریت مشارکت، شورای راهبری "جلب و ارتقای مشارکت ذینفعان در مدیریت منابع و تأسیسات آب" با هدف سیاست گذاری و برنامه ریزی کاهش تصدی گری دولت و انتقال مدیریت آبیاری به ذینفعان اصلی ( بهره برداران) را تشکیل نماید.

لذا از کلیه کارشناسان و متخصصان، به ویژه صاحب نظران در سازمان آب و برق خوزستان، شرکت های تابعه  و دانشگاه های استان، دعوت می شود تا در صورت علاقمندی به عضویت در این شورا، درخواست عضویت به انضمام خلاصه ای از رزومه کاری خود را ظرف مدت 10  روز، به دفتر نظامهای بهره برداری آب سازمان ارسال نمایند.

adeldahimavi@yahoo.comemai:  

تلفن های تماس: 33330461 و 331521701

          تلفن داخلی: 5841

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور