منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور