مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از صدور پروانه بهره برداری موقت برای چاه های حفر شده قبل و بعد از سال ۱۳۸۵ خبرداد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "پیمان حیدری راد"، با اشاره به دستورالعمل سوم طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با عنوان اجرای توامان آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، گفت: پس از بررسی‌ها و مطالعات روی چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری در اراضی شبکه‌های آبیاری و حریم رودخانه ها توسط گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی، این سازمان، جهت چاه های حفر شده قبل و بعد از سال ۱۳۸۵ پروانه بهره برداری موقت صادر می نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور