به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بنا به پیشنهاد معاون آبرسانی سازمان؛طی حکمی آقای "فرامرز قلمباز" را به مدت دو سال بعنوان مدیر طرح های آبرسانی به شهرهای غرب و مرکز استان خوزستان منصوب کرد تا تحت نظر معاونت مذکور به انجام وظیفه بپردازد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان