به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بنا به پیشنهاد معاون آبرسانی،طی حکمی آقای "بابک عباسپور" را به مدت دو سال بعنوان مدیر فنی و مهندسی آبرسانی معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان منصوب کرد تا تحت نظر معاونت مذکور به انجام وظیفه بپردازد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان