به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بنا به پیشنهاد معاون آبرسانی،آقای "کامران زندوکیلی" را به مدت دو سال بعنوان مدیر طرح های آبرسانی به شهرهای شمال شرق استان خوزستان منصوب کرد تا تحت نظر معاونت مذکور به انجام وظیفه بپردازد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان