به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بنا به پیشنهاد معاون مطالعات جامع منابع آب،آقای "ستار نوری راد" را به مدت دو سال بعنوان مدیر ایستگاه های سنجش منابع آب سازمان منصوب کرد تا تحت نظر معاونت مذکور به انجام وظیفه بپردازد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان