به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بنا به پیشنهاد معاون مطالعات جامع منابع آب،طی حکمی آقای "علی شهبازی" را بعنوان مدیر مطالعات پایه منابع آب سازمان آب و برق خوزستان منصوب کرد تا تحت نظر معاونت مذکور به اجرای وظیفه بپردازد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان