به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بنا به پیشنهاد معاون شبکه های آبیاری و زهکشی،آقای "ایمان موزرم نیا" را به مدت دو سال بعنوان مدیر فنی و مهندسی شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان منصوب کرد تا تحت نظر معاونت مذکور به انجام وظیفه بپردازد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان