به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بنا به پیشنهاد معاون مطالعات جامع منابع آب،سرکار خانم "بتول یاقوت نژاد" را به مدت دو سال بعنوان مدیر کیفیت منابع آب منصوب کرد تا تحت نظر معاونت مذکور به انجام وظیفه بپردازد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان