به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر امور آب منطقه غرب خوزستان با اشاره به دیدار با نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی گفت: حفظ و صیانت از رودخانه ها و منابع آب در حوزه شهرستان شوش ، هدف مشترک قانون گذاران و متولیان این حوزه است که در این دیدار مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

"محمد حسین دشت بزرگی" افزود: همچنین موضوعاتی از قبیل بهبود خدمات رسانی در قالب امور مشترکین و اخذ تخصیص مجوز برداشت آب بر اساس ضوابط و قوانین ، تسهیل مراحل تامین سوخت برای کشاورزان شهرستان شوش و تامین آب که همواره مورد تاکید سازمان آب و برق خوزستان بوده است نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد:حفاظت از احاریم قانونی منابع آب، جلوگیری از تعرض به بستر و احاریم رودخانه ها و ساخت و سازهای غیر مجاز از دیگر محورهای این دیدار بود که در صورت عدم رعایت آنها ، این عوامل می توانند منشاء آسیب های جدی و جبران ناپذیری به منابع آب و در معرض خطرقرار گرفتن جان و مال مردم و زیرساخت ها شوند. 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان