به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان حمیدیه به منظور تصمیم گیری در مورد انعقاد قرارداد در زمینه فروش آب خام و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه همکاری لازم را با امور آب منطقه مرکز در خصوص معرفی کشاورزان منطقه جهت انعقاد قرارداد برداشت آب خام در راستای اجرای ماده 11 قانون  تشکیل زارت جهاد کشاورزی داشته باشد.

همچنین در این جلسه به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه کرخه تصمیمات لازم اخذ شد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان