به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در راستای هماهنگی های لازم جهت تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان و به منظور تطبیق و تدقیق سطح زیر کشت اراضی آبی جلسه هماهنگی با سازمان جهاد  کشاورزی استان در محل سالن جلسات هتل بوستان با حضور جمعی از معاونین،مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و سازمان آب و برق  برگزار گردید.

موضوع سطح اراضی کشاورزی آبی استان از طریق مقایسه بانکهای اطلاعاتی معاونت های مطالعات جامع منابع آب و حفاظت و بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان و نیز منابع اطلاعاتی سازمان جهاد کشاورزی در این جلسه مورد تطبیق و تدقیق قرار گرفت.

همچنین سطح اراضی کشاورزی استان به عنوان یکی از مولفه های کلیدی در تدوین برنامه های سازگاری با کم آبی و تاثیر گذار در مدیریت منابع آب، از طریق منابع اطلاعاتی مختلف از جمله تصایر ماهواره ای، اطلاعاتی مساحی زمینی و نیز نقشه های کاداستر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقادیر دقیق سطح کشاورزی آبی استان تعیین گردید.


 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان