به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،دکتر فرهاد ایزدجو با صدور حکمی "فرامرز قلمباز" را بعنوان مدیر طرح های توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه کرخه،زهره و جراحی منصوب کرد تا تحت نظر معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان به انجام وظیفه بپردازد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان