به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این جلسه آخرین وضعیت منابع آب، بارشها، سناریوهای بروز شده برنامه ریزی مخازن و پیشنهادات در خصوص ادامه سال آبی جاری و نحوه برنامه ریزی تامین آب در تابستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان