به گزارش شبکه خبری سازمان آب و بق خوزستان؛ محسن حسین زاده گفت: به منظور تعیین حریم و بستر رودخانه دز در منطقه زاویه دزفول، طراحی منطقه پروازی و نقشه برداری هوایی با بهره گیری از پهپاد ebee  + ،mavic  و سایر تجهیزات نقشه برداری پایش هوایی و تصویر برداری از حریم و بستر رودخانه در یک بازه 6 کیلومتری انجام شد.

مدیر هیدروژئوماتیک و مدل های ریاضی افزود: مدل رقومی تولید شده، ورودی مدل های ریاضی برای شبیه سازی جریان و سیلاب است.

محصول دیگر این برداشت تهیه نقشه توپوگرافی 1000/1 می باشدکه این فعالیت صرفه اقتصادی برای سازمان آب و برق به همراه داشته است.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان