به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، ” علی غلامعلی نژاد” تصریح کرد: علی رغم اخطارهای مکرر به متصرفان غیر قانونی و ایجاد تهدید برای عوامل حریم بانی از سوی آنان، دریک اقدام قاطعانه کارگاه های احداثی در حریم رودخانه کارون واقع در جاده ساحلی ملی راه، تخریب و یک هکتار از اراضی تصرف شده آزاد شد.

وی این اقدام را گامی در راستای پیشگیری از هر گونه خطر و حوادث جانی و احتمالی برای شهروندان توصیف کرد.