به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ علی غلامعلی نژاد: با همت و قاطعیت امور آب منطقه جنوب شرق (امیدیه) و پرسنل حریم بانی سازمان تعداد ۵ فقره سازه های غیرمجاز واقع در بستر رودخانه جراحی در شهرستان ماهشهر تخریب شد و میزان ۱ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه جراحی آزاد سازی گردید.

رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: با اقدامات صورت گرفته تعدادی از متصرفین که در حریم و بستر رودخانه مشغول ساخت و ساز غیرمجاز و تخریب ترانشه رودخانه بودند جلوگیری بعمل آمد و سازه های غیرمجاز مورد تخریب و قلع و قمع قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان