به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، ” مهدی عظیمی فر” گفت: براساس برنامه ریزی ها و هماهنگی های به عمل آمده اولین دوره رهاسازی، برای تامین آب مورد نیاز جهت کشت های پاییزه در پایین دست رودخانه های خوزستان با افزایش خروجی سدها به ترتیب آغاز شده است.

وی افزود:با توجه به اهمیت بهره برداری بهینه از منابع آب وخشکسالی حاکم بر جلگه خوزستان از همه کشاورزان تقاضا می شود در راستای توزیع عادلانه آب، طبق اطلاع رسانی و زمانبندی اعلامی نسبت به برداشت آب با رعایت صرفه جویی اقدام نمایند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان