به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،به منظور تدوین برنامه تامین آب کشت پاییزه و برای ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف در بخش تامین و توزیع آب کشت پاییزه حوضه مارون با حضور معاونین حفاظت و بهره برداری از منابع آب، مطالعات جامع منابع آب و شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، فرمانداران، روسای ادارت جهاد کشاورزی و نمایندگان کشاورزان در سالن جلسات معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

در این جلسه برنامه های کلی توزیع آب جهت تأمین آب پائین دست حوضه و هماهنگی در خصوص نحوه برخورد و کنترل افزایش کشت ها در سطح امور آب مناطق و شبکه های آبیاری و زهکشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این زمینه اخذ شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان