به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این نشست که فرماندار ویژه شهرستان دزفول، مدیران بخش آب و کشاورزی و نمایندگان کشاورزان حضور داشتند، در خصوص راهکارهای بهبود خدمات رسانی به کشاورزان منطقه بحث و تبادل و نظر شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان