به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، نشست بررسی راهکار های مشارکت مردم در توزیع و ارتقا بهره وری آب با حضور علیرضا الماسوندی، معاون تلفیق و امور تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب ایران، محمد علی میری، معاون برنامه ریزی، آرش محجوبی، معاون شبکه های آبیاری و زهکشی و علی شهبازی، معاون مطالعات جامع منابع آب و جمعی از مدیران، روسا و مسئولین در سالن جلسات معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

الماسوندی در این نشست که به منظور تحقق شعار سال مبنی بر “جهش تولید با مشارکت مردم” برگزار شد، بر شناسایی راهکارها و ظرفیت های مردمی سازی و نقش آفرینی مردم در حوزه فعالیت وزارت نیرو تاکید کرد.

وی سیاست های و راهبرد های اصلی وزارت نیرو در بخش آب را مشارکت مردم در طرح های توسعه فاضلاب و بازچرخانی پساب، مشارکت گسترده مردم در طرح های مدیریت مصرف، مشارکت مردم در طرح های بهره وری آب از طریق ایجاد و توسعه بازارهای آب و پساب، توسعه نیروگاه های برق آبی کوچک و متوسط با مشارکت مردم، مردمی سازی، توسعه و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و مشارکت تشکل های بهره برداران در تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی عنوان کرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان