از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی برای شرکت آب غدیر خوزستان صادر شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، از سوی مدیرعامل شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران، گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی برای شرکت آب غدیر خوزستان صادر و در این گواهینامه تصریح شده است که آن شرکت می تواند همزمان، حداکثر 3 شبکه آبیاری و زهکشی با وسعت هرکدام حداکثر تا شصت هزار هکتار را مورد بهره برداری و نگهداری قرار دهد.

مدت زمان اعتبار این گواهینامه 2 سال تغیین شده است.

 

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان