مدیر تعمیرات و نگهداری ماشین آلات شرکت عمران نیرو خوزستان صبا از تعمیر و راه اندازی ماشین آلات شرکت کرخه و شاوور خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، "امیر محمد زاده"، گفت: ماشین آلات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور توسط گروه های فنی و تعمیراتی شرکت عمران نیرو خوزستان صبا در نیمه اول سال جاری بصورت کامل تعمیر و راه اندازی شد.

وی از اعزام 49 گروه های متعدد فنی و تخصصی برای تعمیرات کلی و راه اندازی 5 دستگاه از ماشین آلات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور خبر داد.

 محمد زاده، با بیان اینکه در راستای این عملیات تعمیراتی، مراحل سرویس و نگهداری ماشین آلات شامل سرویس های دوره ای ، گریس کاری ، تمیز کاری هواکش و برنامه های pm مورد بازرسی و تعمیر قرار گرفت تصریح کرد: این عملیات ها درشهرهای سوسنگرد، حمیدیه ، شادگان ، چذابه و مناطق شاوور با 147 نفر / روز نیروی انسانی متخصص بکار گرفته شده انجام شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان