رییس گروه آموزش و تحقیقات شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان از ارائه نهایی طرح شناسایی و اولویت بندی نیازهای پژوهشی آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، «ریحانه رزاقی» گفت: به منظور شناسایی و اولویت بندی نیازهای پژوهشی شرکت غدیر، جلسه ارائه نهایی طرح اولویت بندی موضوعات پژوهشی و فناوری سازمان آب و برق خوزستان با محوریت این شرکت برگزار شد.

  وی افزود: این پژوهش به منظور شناسایی و اولویت بندی نیازهای پژوهشی شرکت آب غدیر خوزستان استخراج شده و بر اساس مطالعات، مشاهدات میدانی، مصاحبه با مدیران، کارشناسان، مجریان، کشاورزان منطقه و بازدید از نقاط مختلف تنظیم گردیده است.

رییس گروه آموزش و تحقیقات شرکت آب غدیر خوزستان تصریح کرد: اهم نیازهای پژوهشی، با توجه به رسالت و سند استراتژی شرکت آبرسانی غدیر، اولویت بندی و در دستور کار قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان