مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان از شناسایی و مسلوب المنفعه شدن دو حلقه چاه غیرمجاز در امیدیه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سعید شیرالی" هدف از عملیات فوق را، اجرای مفاد طرح احیا و تعادل بخشی از جمله انسداد چاه های غیرمجاز جهت جلوگیری از ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن منابع آب و کاهش کیفیت آب ناشی از برداشت آب از طریق حفر چاه غیر مجاز اعلام کرد.

وی پیگیری‌ بخش های آبهای زیرزمینی، حقوقی و گروه گشت و بازرسی آن امور را در انجام عملیات فوق مورد قدردانی قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور