پیش از ظهر امروز سه شنبه ۳۱ تیرماه ۹۸، مدیریت حراست و امور محرمانه سازمان آب وبرق خوزستان به اتفاق هیئت همراه از مجموعه سد و نیروگاه دز بازدید کردند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حسین خادم"، مدیریت حراست و امور محرمانه سازمان آب و برق خوزستان و "فرجام خدایار"، مدیر هماهنگی حراست شرکتها، از تاسیسات سد و نیروگاه دز بازدید نمودند.

در این بازدید که مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز، مدیر حراست و امور محرمانه و جمعی از مدیران سد و نیروگاه مزبور حضور داشتند ، تاسیسات مختلف از جمله تاج سد، کلیدخانه و دریاچه سد مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفتند.

در پایان طی نشستی وضعیت امنیتی و حراستی منطقه، بررسی و راهکارهای مناسبی در این زمینه اتخاذ شد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور