با برگزاری آئینی در سازمان آب و برق خوزستان، شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان در زمینه وصول مطالبات قانونی دولت برترین شرکت آبیاری طرف قرارداد معرفی شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این آئین،عملکرد قراردادی این شرکت در زمینه های وصول مطالبات معوقه و جاری و نیز هماهنگی با اهداف سازمان آب و برق خوزستان مطلوب اعلام شد.

ارزیابی وصول مطالبات شرکت های آبیاری طرف قرارداد سازمان آب و برق خوزستان بر مبنای سال مالی 1398 صورت گرفته است.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را در وسعتی قریب به 180 هزار هکتار برعهده داشته و بیش از 18 هزار مشترک دارد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور