مدیر عامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا از آغاز عملیات ضربتی رفع آبگرفتگی زهکش WMD در منطقه رفیع از ۱۱ شهریورماه خبر داد.

"رحمان خندانی" در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان اظهار داشت: بعلت عدم تخلیه زه آب های کشاورزی و تجمع این زه آبها در اراضی مجاور، طبق دستور و تاکید مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان و معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی این سازمان، بمنظور رفع سریع این مشکل، عملیات ضربتی رفع آبگرفتگی زهکش WMD در منطقه رفیع آغاز گردید.

وی افزود: کلیه ماشین آلات، تجهیزات و لوله های فلزی ۱۲۰۰ مورد نیاز این پروژه، در اسرع وقت و در اولین ساعات به منطقه اعزام و این عملیات با تمام توان توسط کارشناسان شرکت عمران نیرو خوزستان صبا آغاز گردید.

مدیر عامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا تصریح کرد: در این عملیات، ابتدا  سیل بند رودخانه نیسان، حفر و لوله گذاری جهت عبور زه آب ها و جلوگیری از قطع مسیرهای دسترسی اجرا می شود و سپس با بازگشایی کالورت زهکش WMD  کلیه زه آبهای جمع شده در رودخانه نیسان تخلیه خواهد شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور