مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه با اشاره به قدمت 17 ساله تونل انتقال آب دشت عباس و اهمیت پایداری و سلامت این سازه، از ترمیم فرسودگی دیوارهای خروجی تونل بعد از دریچه ها، در محدوده شیار استابلاگ خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمدرضا یزدانی پور" با بیان این که ورودی، خروجی و طول مسیر تونل انتقال آب دشت عباس، چند مرتبه توسط معاونت توسعه و بهره برداری نیروگاه ها، کارشناسان آن مجموعه و کارشناسان سد و نیروگاه کرخه مورد بازرسی قرار گرفت افزود: در طول بازرسی از تونل مذکور مشخص شد در دیوارهای خروجی تونل بعد از دریچه ها و در محدوده شیار استابلاگ، نقاطی کنده و تخریب شده اند.

 وی افزود: پس از بررسی کارشناسانه دفتر فنی و مهندسی سد و مشخص نمودن ابعاد تخریب، اجزا و نوع بتن مصرفی و روش کار، ترمیم و مرمت هر چهار دیوار و کف خروجی های تونل فوق الذکر در دستور کار قرار گرفت.

یزدانی پور، از پروژه فوق بعنوان مجموعه ای از چندین کار بویژه طراحی و ترمیم بتن یاد کرد که در یک زمانبندی دقیق با توجه به محدودیت زمانی رهاسازی آب برای کشاورزان پایین دست در بازه زمانی کمتر از یک ماه به سرانجام رسید.

تونل انتقال آب دشت عباس با طول 6 هزار و 97 متر و قطر داخلی 5/5 متر بمنظور انتقال آب از دریاچه سد کرخه به اراضی دشت عباس، فکه و عین خوش قدمتی افزون بر 17 سال دارد که با توجه به اهمیت پایداری و سلامت این سازه، نگهداری و مراقبت از آن بسیار حائز اهمیت می باشد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور