به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان شهاب یگانه گفت: برداشت های غیر مجاز  غالبا بصورت شکستگی خطوط انتقال و یا تخریب شیرهای هوا و هدایت آب به سمت زمینهای کشاورزی بوده است .

یگانه با اشاره به تنش آبی و خشکسالی امسال، جلوگیری از هرگونه انشعاب و یا برداشت غیر مجاز و نیز ترمیم شکستگی خطوط انتقال را از مهمترین سیاست های کاری این شرکت دانست و گفت: با دستور معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان، اجازه برداشت غیر مجاز و سو استفاده و هدر رفت آب داده نخواهد شد و اداره حریم بانی این شرکت علیرغم تعارضات مستمر به طور دائم مسیرهای خطوط انتقال را رصد می کند .

مدیر عامل شرکت آب غدیر خوزستان بیان کرد: آب ارسالی، جهت مصارف شرب مشترکین شهری و روستایی است که انشعابات غیر مجاز، ضمن اینکه خسارات متعدد به شبکه ها و خطوط انتقال وارد می کنند در کیفیت و کمیت آب شرب سایر مشترکین شهری و روستایی نیز تاثیرگذارند.

منبع: روابط عمومی شرکت آب غدیر خوزستان