به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " افشین قلی پور" با بیان این که در واحد 8 این نیروگاه به دلیل افزایش دمای سیم پیچ ، امکان تولید مگاوات حداکثری وجود نداشت، یکی از دلایل افزایش گرمای سیم پیچ را عدم خنک کاری صحیح و به موقع توسط سیستم خنک کننده کولینگ رادیاتورهای اطراف ژنراتور معرفی کرد و گفت: بعضی از رادیاتور ها با افزایش بار وارده (مگاوات) قادر به تبادل حرارتی قابل قبولی نبودند و این مهم باعث کا هش بار واحد هشت (مگاولت) حدود 30 مگاوات توسط پرسنل بهره برداری می شد. با تغییر در نرخ دبی  رادیاتور قادر به افزایش تولید حدود 30 مگاولت ، همچنین حفظ پایداری دما، افزایش راندمان و درجه اطمینان واحد هشت  شده است.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان