به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی" تصریح کرد: عملیات فوق با هدف تقویت آب اراضی پایین دست کانال k11 و همچنین تنظیم و جوشکاری سر دهانه کانال های LC1 و lc2 به منظور تقویت آب اراضی کانال های k1 و k2 در حوضه مرکزی توسط کارکنان بهره برداری انجام شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور