به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عادل سواری" با اشاره به اصول نگهداری سدها و کنترل فرسایش ناشی از روان آب ها، از اجرای پروژه تثبیت پاشنه پایاب جناح راست سد مخزنی جره خبر داد و گفت: حرکت سیلابهای فصلی با برخورد به پاشنه جناح راست سد، موجب فرسایش آن می شد، لذا با مطالعات انجام شده در راستای نگهداری و کنترل پایداری سد، پروژه کنترل فرسایش ناشی از روان آب های بالا دست در جناح راست پایاب سد و هدایت آن به رودخانه توسط کانال و یک دستگاه پل آب رو در دستور کار قرار گرفت.

وی در تشریح اهمیت اجرای این پروژه با بیان این که در سالهای پس از آغاز بهره برداری سد و در بارندگی های با دوره بازگشت یکصد ساله، میزان روان آب های سطحی جناح راست به میزان قابل توجهی افزایش می یافت که باعث فرسایش فیلتر و پوشش بدنه سد می شد تصریح کرد: انجام کامل دستورالعمل های نگهداری سدها و تعمیرات پیشگیرانه تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه ها و افزایش عمر سدها دارد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی