بر اساس ابلاغ های جداگانه از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "سید محسن حسین زاده ساداتی" به سمت مدیر دفتر مطالعات تلفیق و ژئوماتیک منصوب شد تا زیر نظر معاونت مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب و "عبداله سردسته" به عنوان مدیر دفتر فنی و مهندسی بهره برداری از منابع آب معرفی شد تا زیر نظر معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب این سازمان انجام وظیفه کنند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان