براساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "محمود رضا توکلی زانیانی" به سمت معاونت بهره برداری و توسعه نیروگاه ها و "آرش محجوبی" به سمت معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی این سازمان منصوب شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان