با ابلاغ "سید محمود موسوی"، رئیس کمیته مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین خوزستان، "سید قاسم موسوی" به عنوان نماینده کمیته مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان، در سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور