بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی خواجه پور" به عنوان مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان(بهبهان) منصوب شد تا تحت نظر معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب، انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور