بر اساس ابلاغ و حکم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "فراز رابعی" بعنوان  معاونت مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب منصوب شد تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور