مدیر دفتر نظام های بهره برداری آب سازمان آب و برق خوزستان ، از ابلاغ شرح وظایف قابل واگذاری به تشکل های آب بران( بهره برداری- تعمیرات و نگهداری) در سال زراعی 98-99 " خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر دفتر نظام های بهره برداری آب سازمان آب و برق خوزستان از ابلاغ شرح وظایف قابل واگذاری به تشکل های آب بران در دو بخش بهره برداری وتعمیرات و نگهداری، جهت درج در قرارداد فی مابین سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی برای سال زراعی 98-99  توسط مدیرعامل محترم سازمان خبر داد.

"مرجان ادهم ملکی" با بیان خبر فوق افزود:  انتقال گام به گام وظایف از شرکت های بهره برداری به تشکل ها،  هر سال زراعی با توجه به نتایج پایش و ارزیابی تشکل های طرف قرارداد شرکت های بهره برداری، مطابق نظر توسط معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب مجددا تعیین و به تعاونی های معرفی شده از سوی دفتر نظامهای بهره برداری آب واگذار می گردد.

وی افزود: بر اساس این ابلاغ، محاسبه حق الزحمه خدمات قابل واگذاری(بر اساس فهرست بهای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری) و برنامه زمان بندی در هر سال زراعی مدون و توسط معاونت حفاظت و بهره برداری به شرکت های بهره برداری اعلام می شود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور