فهرست خدمات بخش آب کشور با اعلام  99 خدمت در 15 محور، توسط معاون تحقیقات منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران اعلام شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نادعلی حاجی لری"، فهرست خدمات بخش آب کشور را  در قالب 99 خدمت در 15 محوراعلام کرد و گفت: این خدمات، مورد تایید سازمان اداری و استخدامی و کارگروه میز خدمت شرکت مادر تخصصی قرار گرفته است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور