مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت  در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از انجام  ممیزی داخلی و مراقبتی سالیانه سیستم مدیریت یکپارچه در آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "سودابه محمدی" گفت: در راستای حفظ گواهی نامه های استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه و بررسی انطباق سیستم مدیریتی موجود با الزامات تبیین شده توسط استاندارد ، ممیزی داخلی و مراقبتی این سیستم در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان بر اساس الزامات استاندادردهای ISO9001:2015,ISO14001:2015 و OHSAS18001:2007 انجام گردید.

وی تصریح کرد: فرآیند انجام ممیزی داخلی توسط ممیزان آموزش دیده از پرسنل شرکت و ممیزی مراقبتی توسط ممیزان شرکت آرین توف ( ارائه دهنده گواهی نامه ) در بازه زمانی دو ماهه و مطابق برنامه زمانبندی در محل ستاد و نواحی تعمیراتی دز ، شهید عباسپور و مسجد سلیمان انجام گردید .

محمدی در پایان اعلام داشت ، نتایج حاصل از انجام ممیزی داخلی و مراقبتی پایش کلیه فعالیت های عملیاتی و رفع 50 درصدی عدم انطباق های شناسایی شده در ممیزی داخلی و تمدید گواهی نامه های دریافتی در ممیزی مراقبتی می باشد .

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: شیما دشت گلی