معاونت تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از انجام عملیات تعمیر و اصلاح نسبت تبدیل C.V.T   پست نیروگاه مسجد سلیمان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،  "امیر محمودی" گفت: متخصصان پست های بلافصل شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان در مدت زمان دو روز خاموشی، موفق به اصلاح نسبت تبدیل C.V.T  های kv400 کلیدخانه پست نیروگاه مسجد سلیمان شدند.

محمودی با بیان اینکه خطای نسبت تبدیل C.V.Tهای موجود از یک درصد بالاتر رفته بود که این امر باعث ایجاد مشکلاتی در پارالل خطوط و واحدها گردیده بود افزود: با تغییر سربندی مدارات درون C.V.T ، ضریب خطای نسبت تبدیل به کمتر از 0/5درصد اصلاح گردید .

وی این اقدام را که از تخصصی ترین بخش تعمیر و نگهداری از تجهیزات فشار قوی می باشد را  موجب صرفه جوئی در هزینه تعویض C.V.T ها و هزینه حمل C.V.Tهای معیوب به کارخانه جهت تعمیر معرفی کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان