رضا بابادی سلطان پور در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان گفت: همزمان با اورهال های سالیانه واحدهای 1، 2 و 3 نیروگاه دز کالیبراسیون المان های حرارتی این واحدها در دستور کار گروه رلیاژ و ابزار دقیق شرکت تعمیرات ناحیه دز قرار گرفت.

وی افزود: کلیه المانهای حرارتی RTD گیج های دما در بخش های مختلف واحد مذکور که شامل المان های سیم پیچ، روغن ترانسفورماتور قدرت، یاتاقان های توربین، لاور، تراست، اپر و رادیاتورهای ژنراتور تست و کالیبره شدند، که باعث افزایش ضریب آمادگی واحدها در دوره های بهره برداری آینده خواهد شد.

مدیر تعمیرات ناحیه سد دز بیان کرد: این عملیات با نظارت و همکاری معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه سد دز و کارشناسان معاونت سد و نیروگاههای سازمان آب و برق خوزستان انجام شد.

خبرنگار: شیما دشت گلی